Європейська Асоціація Раннього Втручання EURLYAID рада повідомити про майбутню щорічну конференцію з широким колом учасників, що відбудеться у

м. Харків, Україна, 10-12 жовтня 2018 року

у співробітництві з наступними партнерами:

ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство освіти і науки України, Національна Асамблея людей з інвалідністю України (НАІУ), ЮНІСЕФ, проект Twinning, Благодійний фонд “Інститут раннього втручання” (БФІРВ) (Харків), Міжнародна громадська організація HealthProm (Великобританія).

Назва і тема конференції:
«Раннє втручання: назустріч новій парадигмі через партнерство професіоналів, сімей та суспільства»

У січні 2017 РВ було включенo до політичної програми Ради Європи:

“Європі потрібні значні реформи в системі РВ, якщо ми хочемо розробити новий системний підхід до неї та трансформувати її у вільну та універсальну систему високоякісних інтегрованих послуг для всіх дітей та їхніх родин шляхом реконфігурації послуг підтримки маленьких дітей та сімей та гарантувати їхні права.”

Протягом останніх десятиріч спостерігався значний прогрес у розумінні дитячого розвитку, зокрема –– неврологічного. Дослідження в галузі неврологічного розвитку зробили значний внесок до наукового обґрунтування РВ та створенню сильної емпіричної бази, яка продемонструвала важливість саме ранніх років для життєвого досвіду. Нейропластичність означає здатність мозку змінюватись в результаті отримання досвіду. Ця здатність не є однаковою протягом життя та є найсильнішою у перші роки. Отже, ранній вік є “вікном можливостей” для розвиткових змін та корегування траєкторій архітектури мозку, що можуть порушуватись через генетичні схильності та проблеми розвитку. Розроблені моделі свідчать про те, що розвиток є динамічним та з самого початку включає безперервну взаємодію генетичних, індивідуальних та екологічних факторів. Отже, дорослі, зокрема родина та піклувальники, які знаходяться поряд з дитиною, відіграють головну роль у її розвитку. Спочатку основним навчальним середовищем є родина, але зі зростанням дитини програми РВ та уклад суспільства починають відігравати все більшу роль.

Емпіричне обґрунтування підтримує важливість та переваги РВ для дітей з порушеннями або затримкою розвитку за допомогою доказів досліджень у ранньому втручанні. Воно вказує на той факт, що найкращі практики у РВ, засновані на доказах, мають короткостроковий та довгостроковий позитивний вплив на функціонування та адаптацію дітей та сімей. Все це закладає міцну основу для розробки процедур та способів фінансування, але вони потребують специфічних директив щодо того, які саме послуги та яка підтримка мають бути надані і як це має відбуватися задля забезпечення максимальної користі для дітей та родин.
Головні складові практик, заснованих на доказовій базі, є такими:
• Прийняття підходу до РВ, орієнтованого на сім’ю
• Формат надання послуг
• Інклюзія і природне оточення
• Трансдисциплінарна робота в команді
• Безперервність послуг та підтримка сім’ї в процесі переходу з РВ до (до-)шкільної освітньої системи.

РВ призначене для всіх дітей із затримкою або порушенням розвитку. Як сказано вище: воно фокусується не лише на дитині, а й на сім’ї та суспільстві, та допомагає зміцнити вразливі родини і таким чином сприяє запобіганню дитячої інституалізації, рівень якої ще дуже високий в Україні та інших країнах.
Задля успішного переходу до сучасної системи РВ існує потреба у зміні парадигми та запровадженні спільного підходу у роботі з сім’ями, підготовці фахівців та розвитку громадських послуг.

Спільні практики нарощування потенціалу є такими, що сповідують активну позицію, на відміну від медичного або дефіцито-орієнтованого підходу, та спрямовані на використання існуючих сильних сторін і здобуття нових компетенцій для підтримки сімей таким чином, щоб вони мали вміння, знання, час та енергію для підвищення рівня компетенцій та інших позитивних аспектів функціонування і розвитку дитини та сім’ї.

Протягом останніх років в Україні утворилася мережа організацій, що мають у фокусі розвиток офіційної, загальнонаціональної, професійної та визнаної системи раннього втручання; і ця мережа розширюється. Ця система була започаткована у квітні 2017 року, коли у Києві українськими та міжнародними партнерами було підписано Меморандум про взаєморозуміння. Цей Меморандум передбачає реалізацію урядового плану заходів, оголошеного Кабінетом міністрів у грудні 2016. Пілотний період для його реалізації було визначено протягом 2017-2020 років.

EURLYAID рада висловити вдячність за співпрацю усім організаціям, що залучені до цього заходу. Ми впевнені, що конференція зробить цінний внесок в справу зміни парадигми шляхом поєднання зусиль та обміну результатами виконаної роботи у сфері РВ по всій Україні, Європі та в інших країнах світу протягом цієї конференції.

Підсумки

Ця конференція має за мету підтримку та сприяння конструктивному впливу на:
1) головних отримувачів РВ (дітей та сімей) та підвищенню рівня інклюзії і покращення якості життя
2) фахівців, адже вони є провайдерами у цих практиках, відповідальними за способи надання послуг. Знання та поінформованість –– головні елементи у цій справі
3) місцеві та національні органи влади, що надають ці послуги, на організаційному та політичному рівнях.

Інформацію про місце проведення, вартість, реєстрацію та порядок денний буде незабаром опубліковано на сайті конференції.

Від імені правління EURLYAID,

Ми будемо тримати вас в курсі і сподіваємось на зустріч на нашій конференції!

 

 

Multiple (math ) problem solving is an important part of normal life. It requires a large amount of understanding of both addition, subtraction and division to succeed in business or college, in school, essay helper or even in life. Unfortunately, a lot of men and women lack a foundation for this type of problem solving. There are a number of tools available to help you build a solid foundation of learning for this type.

You will find several essay writers in the market today

But how will you locate the best you to secure you very paper writing services excellent outcomes? Here are some tips which will be helpful for you: find something that can supply your homework inside of your planned time. Also, do not choose cheap services as they may well not deliver quality and high-quality work.

male-enhancement-pills   penis-enlargement-medicine   best-penis-enlargement-pills   male-enhancement-pills-that-work   penis-pills   best-erection-pills   penis-enlarger   penis-enlargment   best-sex-drugs   evermax-pill   penis-enlargements   hard-on-pills-that-work   enhanced-male-pills   male enhancement   penis extender   best male enhancement pills   penis enlargement medicine   best male enhancement   penis stretcher   penis enlargement pills   extenze reviews   penis extenders   sex pills   how to produce more sperm   extenze review   extenze male enhancement   male enhancement pills that work   bathmate results   male enlargement pills   male extra   extenze pills   how to increase semen volume   increase sperm volume   penis pills   volume pills   male enhancement pills that work fast   increase semen volume   bathmate before and after   best penis enlargement pills   male enhancement pill   penis enhancement   penis pump before and after   how to increase sperm volume   best budget penis pumps   enhanced male   best erection pills   bathmate review   best penis pumps   penis traction   how to produce more cum   male enhancement products   3 ways to increase seminal fluid   male enhancement pills over the counter   penis pump results   increase ejaculate   best sex pills   male enhancement reviews   how to produce more semen   dick pills   sex pills for men   penis enlargement pill   how to increase ejaculate volume   how to increase ejaculate   extenze side effects   huge ejaculation   penis enlargement pump   water penis pump   male enhancement supplements   do penis enlargement pills work   increase semen   bath mate   penis pump reviews   penis growth pills   best male enhancement pill   bathmate routine   size genetics   male supplements   male enlargement   male extra reviews   the best male enhancement pills over the counter   how fast does extenze work   how to ejaculate more   extenze results   penile extender   bathmate x30   max performer   best penis extender   bathmate reviews   semen volume   extenze extended release   penis pumps   dick enlargement   how long does it take for extenze to work   dick pumps   penile traction   big loads   best male enhancement pills that work   increase sperm volume pills   extenze pill   best male enlargement pills   male sex pills   penis strecher   home made penis pump   dick extender   cum pills   natural ways to increase seminal fluid   best penis enlargement   penis pump before after   penile traction device   best over the counter male enhancement   over the counter male enhancement pills   male extra review   vigrx plus review   does bathmate work   extenze directions   best penis   penis enlargement pills that work   volume pill   sex pill   male enhancer   increase cum   extenze ingredients   semen volumizer   increase semen production   do male enhancement pills work   enhancement pills   vigrx pills   penis enlargment pills   stamina pills   are penis pumps safe   cock pumps   darren jackson   best natural male enhancement   penis stretchers   best penis enlargement medicine   male enhancement drugs   how to increase sperm thickness   where to buy vigrx plus   best sex pills over the counter   sexual enhancement pills   increase ejaculation   increase cum volume   sexual enhancement   penis enhancers   hard on pills that work   enhancement male pill   extenze ingridients   extenze befor and after   malextra pills   extenz results   penis enlargements pumps   extenze ingredience   male enhancement pills   penis enlargement medicines   volumepills review   penis extender result   extenze ingredient   penis pump review   how to increase ejaculation volume   cock extenders   penis enlargement devices   vigrex tablets   how to increase semen amount   male performance pills   bathmate hydro   how to increase cum load   penis extenders reviews   best male enhancers   how to increase semen production   how to produce more seminal fluid   bathmate x40   male drive max   increase cum load   bathmate before after   volume increaser   produce more sperm   best male enhancement pills over the counter   max load pills   volume pills review   natural male enhancement herbs   delay pills for men last longer   cock stretcher   enhanced male pil   male enhancement pills free trials   penispumps   penis enlargement device   male sexual enhancement   extend pills   sex enhancement pills   all natural male enhancement   long sex pill   best male supplement   extenze maximum strength   do penis pills work   produce more semen   how to produce more seminal fluid naturally   increasing semen volume   penis extenders review   how to increase semen   best male enhancement pills 2019   male enhancement pills reviews   increase ejaculate volume   bathmate hydro pump   increase seminal fluid   natural male enhancement pills   hydro penis pump   vigrx reviews   do penis extenders work   over the counter male enhancement   male enhancements   top male enhancement pills   penis traction device   bathmate pump